دروغی که تمامی فروشندگان بازی میگویند و Repack چیست؟

فروشندگان بازی در ایران به شیوه ای بازی ها را میفروشند که به صورت عمد قیمت آن بسیار بالا و گران باشد.