نقد و برسی بازی ELEX : کهنه اما زیبا ، گشوده اما پنهان

می خواهیم در این مقاله درباره ی بازی ELEX صحبتی کنیم.واقعاً بعضی وقت‌ها آدم عصبانی می‌شود که افرادی که مطلع نیستند و همیشه همه‌چیز را از روی ظاهر و کمیت‌ها قضاوت می‌کنند. وقتی که من هم می فهمم که بازی‌های که به خاطر اینکه کوچک بودند و بازی‌هایی که انقدر نمی توانند خود را نشان بدهند به خاطر همین مشکلشان زیاد هم موردتوجه قرار نمی گیرند. بازی‌هایی که به خاطر کوچک بودنشان هر طور که می خواهند در باره‌ی آن‌ها ...