Blizzard در حال کار کردن روی چندین پروژه ی Diablo میباشد

Blizzard اعلام کرد:یک سری از پروژه هامون به وقت بیشتری نیاز دارن ولی تا آخر امسال خیلی چیز ها داریم که برای شما به نمایش بزاریم